‘Een te hoge verwachting is niets anders dan een toekomstige teleurstelling.’ – Omdenken

6 tips om het optimale resultaat uit ontwikkelingstrajecten te halen 17/01/20

6 tips om het optimale resultaat uit ontwikkelingstrajecten te halen

Als trainer en coach ben ik regelmatig betrokken bij veranderingsprocessen. Zo was er een tijd geleden een zorginstelling die onze hulp inriep. Het management van het bedrijf liep er vaak tegenaan dat resultaten niet werden gehaald, dat de onderlinge samenwerking problemen opleverde en dat het team onvoldoende in staat was om zelf problemen op te lossen. Kortom, een ontwikkeling richting zelfsturing was wenselijk.

Tijdens de voorbereiding en de gesprekken met het team bleek dat de visie van het management en van de mensen op de werkvloer nogal uiteen liep. We besloten om een korte maar intensieve managementtraining te organiseren. Tijdens de training was de betrokkenheid van de deelnemers groot. Het lukte om de missie, de visie en de kernwaarden van de organisatie kernachtig te formuleren en vast te leggen. Bekrachtigende overtuigingen werden beschreven en het team legde zichzelf gedragsregels op. Op basis hiervan maakte het team concrete doelen en acties voor de toekomst. Het team had een heldere visie op het komende jaar, probleem opgelost!

Halverwege dit jaar kwam ik een van de deelnemers aan het traject weer tegen. We blikten terug op de training. Het gevoel van urgentie dat tijdens de training zo groot was, was snel weggeëbd. Het rendement van de training op termijn was veel lager dan zou kunnen. Dat was een pijnlijke constatering voor mij als coach. Het is verleidelijk om dan externe oorzaken aan te wijzen. Die waren er ook wel: twee van de managers uit het team verlieten kort na de training de organisatie. Door een interne reorganisatie was er meer aandacht voor andere zaken. Maar toch, externe oorzaken zijn er altijd en daar hebben wij als trainer of coach zelden invloed op. De vraag die vooral van belang is, luidt:

“Hoe kunnen wij als blanco ontwikkeltrajecten zo inrichten dat ze ook op langere termijn effect hebben, ondanks storende externe invloeden?”

Zes tips die bijdragen aan een optimaal resultaat van een ontwikkelingstraject

Over die vraag heb ik veel gesproken met collega’s, deelnemers en anderen. We zijn gekomen tot zes punten die er aan bijdragen dat een traject langer beklijft. Bovendien zorgen deze punten ervoor dat de missie en visie van het management doorstromen naar de werkvloer en daar omgezet worden in concrete acties. De zes punten zijn voorlopig. Ik wil ze graag delen met andere professionals om ze verder aan te scherpen. Voelt u zich vrij om deel te nemen aan de discussie en hierop te reageren.

 1. Zorg voor borging van trajecten

  Resultaten worden gehaald als er sprake is van borging in de organisatie. Een training of traject bedenken en plannen is één, borging is twee. Hoe zorgen we ervoor dat alle betrokkenen zich blijvend verbonden voelen met de doelen van de organisatie?

 2. Beschrijf helder de wenselijke resultaten

  De start van een training of traject is altijd: wat willen we ermee bereiken? Sluit het aan bij de visie en missie van het bedrijf? Welke droom willen we realiseren? Concrete antwoorden hierop geven richting en visie. Beschrijf deze en zorg dat iedereen op de hoogte is.

 3. Creëer gouden tijden

  Resultaten op lange termijn behaal je door energie te steken in minder urgente zaken, maar wel belangrijke zaken, zoals afstemming of visievorming. Blijvend stilstaan bij urgente maar (on)belangrijke zaken, zoals mail of telefoontjes, zorgt voor resultaten op korte termijn. De waan van de dag staat dan voorop.

 4. Beschrijf de doelstellingen en activiteiten helder

  Wat gaan we doen om de resultaten daadwerkelijk te realiseren? Naast de doelstellingen is het beschrijven van acties en activiteiten noodzakelijk om daadwerkelijk resultaten te halen.

 5. Maak een tijdsplanning

  Geen traject of ontwikkeling verloopt zonder een tijdsplanning en evaluatie. Het vieren van successen geeft hierbij nieuwe energie.

 6. Zorg voor blijvend inzicht en sturing door trajecten te monitoren

  Meet en scoor de resultaten die zijn gehaald en maak inzichtelijk welke resultaten niet zijn gehaald. Waarom de resultaten achterblijven is niet interessant, wel wat het betekent voor de komende periode. Beschrijf daarom concreet de gevolgen voor de komende periode en zorg dat de resultaten niet nogmaals achterblijven.

Nu blijft het de vraag wat er nodig is om de voortgang en de resultaten van een traject voortdurend inzichtelijk te houden en te monitoren. Wilt u daar meer informatie over? Stuur een reactie met uw e-mailadres en ik stuur u de informatie op.

Neem contact met ons op voor meer informatie over blanco ontwikkelingstrajecten

Deel dit bericht:
Sluit Menu