Succes begint waar de meesten allang zijn opgehouden

Over René van Koningsbruggen

Wie is René?

René is een veranderexpert, in staat om vastgelopen situaties in beweging te brengen en perspectief te creëren. Iedereen heeft namelijk perspectief en ontwikkeling nodig maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

René heeft altijd met mensen gewerkt, zowel als begeleider en leidinggevende, waar gedragsproblemen als angst, agressie en zelf verwondend gedrag voorop stonden. Ook met jongeren waarbij perspectief niet vanzelfsprekend is vanwege een onveilige omgeving en het gebrek aan vertrouwen in de ander en zichzelf. Er was geen belangrijke ander waarop ze konden terugvallen. Al heel jong heeft René geleerd en ervaren hoe het is als anderen geen vertrouwen in je hebben. Hij weet inmiddels dat het anders kan. Met de juiste mensen om je heen en een droom om naartoe te streven, kan alles. Het overbrengen van zijn ervaring aan mensen waarbij dat niet vanzelfsprekend is, is zijn drijfveer.

Tevens heeft René veel ervaring opgedaan vanuit de opdrachten van het CCE, als rol van consulent/casemanager bij vastgelopen situaties binnen de complexe zorg. Sinds enkele jaren is hij gecertificeerd systeemtrainer van de visie Triple-C. Deze visie is binnen ASVZ ontwikkeld door Hans van Wouwe en Dick van de Weerd.

De missie van René is dan ook om perspectief en ontwikkeling te creëren, ook als dat onmogelijk lijkt. René ziet het als uitgangspunt om iets mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt en zichzelf overbodig te maken. Dit doet René door aan te voelen wat de ander nodig heeft, te luisteren en denk-vragen te stellen zodat de ander in staat is om met zelfvertrouwen richting te geven aan het perspectief. Dit alles op een optimistische, kritische en sensitieve wijze. De basis van samenwerken is vertrouwen. René gaat uit van de gedachte dat ieder mens deugt en handelt vanuit de juiste intentie.

In beweging met vastgelopen teams – René van Koningsbruggen – CCE Podium from CCE on Vimeo.

Expertise van René van Koningsbruggen

Wat doet René bij blanco?

Binnen blanco houdt René zich bezig met ondersteuning en advies bij vastgelopen situaties binnen de complexe zorg. Ook geeft hij de training omgaan met agressie, teamontwikkelingstrajecten en de systeemtraining Triple-C. Tot slot houdt René zich bezig met productontwikkeling.

Productontwikkeling is het continu doortonwikkelen van de producten is belangrijk zodat ze kunnen blijven aansluiten bij wat echt nodig is. Ondersteuning en advies binnen de complexe zorg kan op vele manieren en op verschillende niveaus: inhoudelijk cliëntniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Op inhoudelijk cliëntniveau is de ondersteuning en het advies gericht op perspectief en ontwikkeling. Wie is de cliënt, wat heeft hij nodig en wat is zijn of haar ondersteuningsvraag en wat vraagt dat van professionals zijn vragen die daarbij aan bod komen?

Op teamniveau is de ondersteuning en het advies gericht op verbinding en afstemming. Hierbij gaat het om de behoefte en ondersteuningsvraag van het team. Wat heeft het team nodig? Welke thema’s of dilemma’s spelen er rondom samenwerking, verbinding en afstemming?

Op organisatieniveau is onze werkwijze gericht op ontwikkeling op identiteit. Wat is de missie en visie van de organisatie? Hoe richten wij de organisatie zo in dat medewerkers in staat zijn om hun vak uit te oefenen? Ook op dit niveau gaat het om samenwerking, verbinding en afstemming. De ondersteuning geeft blanco met behulp van intervisie, teambijeenkomsten, team ontwikkelingstrajecten of coaching en ondersteuning op de werkvloer.

Het werk van René in de praktijk

De casussen waarbij René betrokken is, gaan het vaak over een vastgelopen situatie waarbij op cliëntniveau de menswaardigheid onder druk staat, probleemgedrag vooropstaat en waarin effectief samenwerken niet meer vanzelfsprekend is. Vanuit onvoorwaardelijke ondersteuning en wederzijdse afhankelijkheid creëert hij samen met alle betrokkenen beweging. Hierdoor is perspectief en ontwikkeling weer mogelijk. René ondersteunt tijdelijk het hele systeem zodat de cliënten zelf weer in staat zijn om richting te geven aan hun ontwikkelverlangen. Verbinding, afstemming en communicatie zijn belangrijke thema’s hierin.

Een casus van René in de praktijk

Binnen de verstandelijk gehandicapten zorg was er een man die veelvuldig werd afgezonderd en alleen gelaten in verband met gericht agressie en ernstig zelf verwondend gedrag. Regelmatig moest er fysiek worden ingegrepen. Contact was er nauwelijks mogelijk en er was sprake van vele lege momenten tijdens de dag. De cliënt had een eenzaam bestaan en werd uitgeschakeld in het dagelijks leven. De menswaardigheid stond onder druk. Er was sprake van een langdurige vastgelopen situatie. Niemand die dat wilde maar er leek geen uitweg te zijn. Het team van medewerkers voelde zich niet veilig en gaven aan zich niet gehoord en gesteund te voelen. Het onderling vertrouwen en het vertrouwen in mogelijke ontwikkeling ontbrak. Verbinding en afstemming tussen de verschillende professionals was er nauwelijks. Door het vertrouwen op te bouwen, afstemming en verbinding te brengen in de behandeling en het neerzetten van een (voorspelbaar) dagritme ontstond er weer perspectief. De cliënt werd weer betrokken bij het dagelijkse leven en kreeg steeds meer vertrouwen in de ander en zichzelf. Het afzonderen en fysiek ingrijpen was niet meer nodig,

Dit zeggen anderen over René

“Zonder oordeel en zonder het gevoel te krijgen dat je iets fout hebt gedaan, krijg je het voor elkaar dat er op tafel komt waar het echt om gaat.”

“Ik kijk nu op een andere manier naar het gedrag van de cliënt waardoor ik beter in staat ben om aan te sluiten bij wat hij echt nodig heeft”

“Er is weer richting en perspectief, we kunnen weer verder en weten wat we moeten doen”

“Ik zie en merk nu pas wat mijn aandeel is in het in stand houden van het probleem”

“In alle openheid zijn we weer in staat om samen te werken”

“Er is weer contact en er is weer sprake van menswaardige zorg”

Sluit Menu