Luister naar wat mensen bedoelen in plaats van wat ze zeggen.

Praktijk casus | Blanco Teamontwikkeling | Thomashuis Asperen 26/02/21

Thomashuis Asperen heeft blanco ingezet om samen een visie te ontwikkelen op het komende jaar. Met andere woorden, om eenThomashuis krachtig en inspirerend teamplan op te stellen met heldere en concrete doelstellingen. In deze business case lees je meer over het hele ontwikkeltraject dat wij samen met Thomashuis Asperen hebben doorlopen. Wij vertellen kort over wat Thomashuis Asperen is, waarom zij blanco hebben ingeschakeld, welk ontwikkeltraject zij hebben doorlopen en wat het resultaat hiervan is. René van Koningsbruggen heeft als teamcoach en trainer dit ontwikkeltraject op zich genomen.

Wat is Thomashuis Asperen?

Thomashuis Asperen is een zo gewoon mogelijk huis voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In een Thomashuis wonen 8 à 9 mensen die op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samenleven. Even relaxen in de tuin, samen TV kijken of met elkaar aan tafel de dag doornemen; het lijkt in vele opzichten wel een beetje op het leven in een groot gezin. De inrichting, de

sfeer en de manier van met elkaar omgaan maken dat er één gevoel overheerst zodra je binnenstapt: de bewoners van het Thomashuis zijn hier thuis en hebben het goed met elkaar.

Thomashuis Asperen is gestart door twee zorgondernemers, Sandra den Besten en Linda Hardeman. Ze worden daarbij ondersteund door een toegewijd team van zes zorgprofessionals dat zich helemaal herkent in de Thomashuis-visie. Gezamenlijk verlenen zij zorg aan de bewoners met een verstandelijke beperking. Zij hebben één doel: ervoor zorgen dat de bewoners gelukkig zijn.

Waarom heeft Thomashuis Asperen blanco ingeschakeld?

Als zorgondernemers ervoeren Linda en Sandra dat de zorg zwaarder was geworden, de werkdruk hoger en dat het team meer ondersteuning nodig had. Mede daardoor stond de samenwerking en de onderlinge communicatie onder druk. Linda en Sandra kregen onvoldoende grip op het team.

samenwerken tandwiel

Linda en Sandra kenden René persoonlijk vanuit een eerder ontwikkelingstraject waarin hij hen heeft ondersteund. Blanco hebben zij vanaf dat moment gevolgd op social media. De kennis die zij hier opdeden heeft bijgedragen aan de keuze om blanco in te schakelen. René hebben zij ervaren als helder, recht door zee, betrouwbaar en makkelijk om mee te werken. Hij gaf heldere handvatten en deed dit alles zonder te oordelen.

Om ervoor te zorgen dat een team in een fijne sfeer en op basis van vertrouwen samenwerkt is er een eenduidig, helder beeld op de toekomst belangrijk. Om dit te realiseren hebben wij het blanco teamontwikkelingstraject ingezet. De thema’s die in dit ontwikkelingstraject sterk naar voren kwamen waren communicatie een samenwerking. Hierbij stonden de onderstaande punten centraal:

 • Het bouwen aan een stevig team op basis van vertrouwen en verbinding
 • Het creëren van een cultuur van ‘samen’ waar elkaar onvoorwaardelijk ondersteunen vanzelfsprekend is
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen het team helder krijgen
 • Een eenduidige visie creëren
 • Cliënten gelukkig en een goed leven bieden

Vragen die hierbij naar voren kwamen waren:

 • Hoe gaan we van een wij-zij cultuur naar een cultuur van samen?
 • Hoe zetten we een visie op zorg neer die uitgaat van wat iemand nodig heeft?
 • Hoe zorgen we voor verbinding en afstemming?
 • Welk gedrag is daarbij effectief en passend?
 • Hoe gaan we medewerkers onvoorwaardelijk ondersteunen?

Hoe zag het traject er in de praktijk uit?

Het traject dat wij samen met Thomashuis Asperen hebben doorlopen, begon met twee workshopdagen. Tijdens deze dagen hebben wij samen met het team een concrete visie op de toekomst neergezet. Wij hebben daarbij uitgebreid stilgestaan bij de droom en gewenste resultaten, zodat de visie goed aansloot op de wensen en behoeftes van iedereen binnen het team.

Daarnaast heeft het team stappen gezet in het opbouwen van vertrouwen, het vermogen om pittige gesprekken te voeren, overeenstemming te bereiken en persoonlijke verantwoordelijkheden te vergroten.

Dit heeft het team, met behulp van praktische oefeningen bereikt door zich kwetsbaar op te stellen, te leren elkaar aan te spreken maar ook door het beantwoorden van kritische vragen. Bijvoorbeeld:

 • Hoe willen wij ons gedragen?
 • Wat zou ons kunnen helpen?
 • Wat is op dit moment het belangrijkste?

Op basis daarvan heeft het team een krachtig en inspirerend teamplan gemaakt met vier heldere en concrete doelen. Als afsluiting van de twee workshopdagen zijn bij elk doel twee doelbewakers aangesteld. Zij gingen aan de slag met een activiteitenplan. Hierin beantwoorden zij de vraag ‘Wat gaan jullie concreet doen om ervoor te zorgen dat jullie als team de doelen behalen?’.

Daarna ging het team zelf aan de slag. Eenmaal per kwartaal sloten wij aan voor een blanco integratie sessie: een bijeenkomst waarbij wij elke keer samen met het team de behaalde resultaten evalueren, bijstellen en monitoren.

We stonden elke sessie stil bij de successen, maar ook bij de teleurstellingen. Wat ging er goed? Waar ben je trots op? Maar ook: Waar heb je van gebaald? Wat wil je achter je laten? Vervolgens werden daar lessen uitgetrokken wat richting gaf aan de komende periode. Het monitoren ging met behulp van trajectmonitor. Dit is een tool waarin alle doelen en acties afzonderlijk gescoord konden worden door kleur te bekennen. Zo hadden we elk kwartaal een goed beeld van waar we stonden en – misschien nog wel belangrijker – wat er nog aangepakt moest worden.

Het resultaat van het traject

Het resultaat van het traject is dat het gehele team nu samenwerkt aan de vier doelen, weet wie waar verantwoordelijk voor is en welke acties ondernomen moet worden om de doelen daadwerkelijk te bereiken. Daardoor is iedereen bewuster aan het werk. De nadruk ligt hierbij op het samenwerken: tijdens het traject heeft het team elkaar beter leren kennen en is er een vertrouwensband opgebouwd. Ook in de communicatie is een flinke slag gemaakt. Teamleden zoeken elkaar op, ondersteunen elkaar en stellen kritische vragen.

Alle medewerkers weten nu dat zij elkaar onvoorwaardelijk steunen tijdens de werkzaamheden en durven zich nu kwetsbaar op te stellen. ‘We zijn weer een team’ is wat het team er zelf van zegt. En laat dat nu de basis zijn om samen doelen te bereiken. Daarnaast zijn zowel Sandra als Linda bewuster geworden van hun persoonlijk leiderschap. Dit passen zij nu op een goede wijze toe in de praktijk, waardoor het team steviger staat.

Hoe zorgen we ervoor dat het resultaat goed blijft?

Dit jaar start het team met de training ‘Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag’. De thema’s die speelden in het team ontwikkeltraject zullen ook weer terugkomen in deze training. Zo zorgen we ervoor dat de ontwikkeling in beweging blijft.

Benieuwd hoe Thomashuis de samenwerking met blanco heeft ervaren? Lees het hier!

Lees de referentie van het Thomashuis

Deel dit bericht:
Sluit Menu