Straffen is een emotionele chantage, isolering is een afwijzing.

Triple-C systeemtraining: Hoe ziet dat er eigenlijk uit? 26/03/19

In onze vorige blog over Triple-C is al kennisgemaakt met Triple-C. Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een hoge contextgevoeligheid waarbij probleemgedrag snel op de oppervlakte ligt. Het is een orthopedagogisch behandel- en begeleidingsmodel met een visie op menswaardige zorg; we willen dat mensen het gewone leven ervaren. Ons standpunt is dat ieder mens recht heeft om volwaardig mens te zijn. De focus ligt dan op hetgeen ‘wat heeft iemand nodig’ in plaats van te reageren op hetgeen ‘wat laat iemand zien’. Diverse organisaties die in hun traditie uitgaan van menswaardigheid en menselijke behoefte en een veranderwens hadden op het gebied van menswaardigheid hebben al gekozen voor de visie Triple-C. In deze blog tonen wij wat je kan verwachten, per dag van een volledige Triple-C systeemtraining. Wij geven deze trainingen in opdracht van ASVZ.

Het Triple-C Systeemprogramma

Het programma ondersteunt alle leden van het behandelsysteem om vanuit gedeelde Triple-C waarden en uitgangspunten het behandelklimaat, de behandelplanning en de behandeling volgens het Triple-C Behandelhuis te implementeren en uit te voeren. In alle programmaonderdelen staat de eigen werkcontext centraal. Begeleiders, orthopedagogen, leidinggevenden, managers en directeuren gaan gedurende vijf dagen in actieve, creatieve en creërende sessies aan de slag met casuïstiek uit de eigen praktijk. We verwachten van deelnemers dat ze samen met collega’s reflecteren op situaties en vanuit meerdere denk- en kijkrichtingen nieuwe kennis, inzichten en concepten creëren. Het Triple-C behandelhuis ziet er als volgt uit:Het triple-C Behandelhuis

Dag 1 & 2 Anders Kijken door anders Denken
De tweedaagse heeft tot doel om het denken en kijken van het behandelsysteem te richten vanuit de (gedeelde) waarden van Triple-C en vanuit de menselijke behoeften, het fundament van het Triple-C behandelhuis. Je geeft d.m.v. diverse Triple-C modellen op interactieve wijze betekenis aan de werksituatie. Je creëert kennis, inzicht, en praktische handvatten om het ‘Triple-C behandelhuis’ vanaf het fundament op te bouwen. In het eerste deel stellen we je de vraag: ‘wat vind jij persoonlijk belangrijk voor cliënten?’. Vanuit deze vraag leer je de relatie te leggen tussen je persoonlijke waarden en de waarden van Triple-C en met de algemeen menselijke behoeften, zowel van cliënten als van medewerkers. Na deze verkenning verschuift de focus in de training naar de denk- en kijkwijze achter de behandeling. Aan de hand van de menselijke behoeften en de pijlers van Triple-C creëer je nieuwe denkbeelden en concepten t.a.v. de kern van de ondersteuningsvraag van cliënten. Tot slot van deze tweedaagse benut je alle analyses, interpretaties en reflecties om d.m.v. een dagprogramma met de praktische uitwerking van de ondersteuningsvraag te beginnen.

Lees meer over de Pijlers van Triple-C

 Dag 3 Anders kundig
Tijdens deze dag vliegen we de implementatie van Triple-C aan als een ontwikkeltraject. Als leidraad wordt de vraag gesteld: welke ontwikkeling is nodig om cliëntgerichte en menswaardige zorg mogelijk te maken? Deze ontwikkeling wordt gezien als een drietrapsraket. 1. Waarom ontwikkelen? 2. HOE pakken we dat concreet aan? 3. WIE heeft hierin welke taken en verantwoordelijkheden? We begeleiden het behandelsysteem via deze drie stappen door dit traject. Het totale behandelsysteem – leidinggevenden, behandelaars en begeleiders – gaat met elkaar in dialoog over de vraag ’welke ontwikkelslag gaan wij samen maken?’ Dat wordt ondersteund door nog verder in te zoomen op de waarden van Triple-C, waardoor je niet alleen zicht krijgt op het WAT, maar ook op het Waarom en Waartoe. D.m.v. interactieve opdrachten worden nieuwe inzichten ontwikkeld. Daarmee groeit het behandelsysteem toe naar een traditie die staat voor aansluiten bij de menselijke behoeften d.m.v. houvast aan onvoorwaardelijke relaties en houvast aan een betekenisvolle daginvulling. De sleutelfiguren van de behandeling – leidinggevenden en behandelaars – worden zich tijdens deze dag bewust dat zij de motor zijn onder de ontwikkeling. Dat betekent: de nieuwe traditie van nabijheid, sensitiviteit en betekenisgeving ‘voorleven’ richting begeleiders.

Dag 4 Anders Doen door anders Denken en Kijken
Deze dag staat in het teken van de 1e en 2e pijler van het Triple-C behandelhuis: relatieopbouw en competentieopbouw in dialoog. Deze dag heeft tot doel om d.m.v. de RUR-begeleidingsstijlen te leren inspelen en afstemmen op menselijke behoeften van cliënten en medewerkers. Tijdens de opdracht ‘kleur bekennen’ wordt de medewerker zich bewust vanuit welke voorkeurspositie hij/zij de relatie met cliënten vormgeeft. Waarom? Om erachter te komen in hoeverre de medewerker zijn/haar persoonlijke voorkeursstijl kan overbruggen om te kunnen aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Wat het oplevert is dat de medewerker niet alleen zicht krijgt op de eigen voorkeursstijlen, maar ook op die van de andere leden van het behandelsysteem.

Dag 5 Anders doen door anders Kijken
Deze dag staat in het teken van de puntjes op de i te zetten t.a.v. de implementatie en uitvoering van de behandeling volgens Triple-C. De huidige organisatorische en inhoudelijke context wordt belicht m.b.t. de implementatie van Triple-C. In hoeverre is het gelukt om vanuit het fundament van het Triple-C behandelhuis –de menselijke behoeften – de inhoudelijke en de organisatorische context af te stemmen op de ondersteuningsvraag van cliënten? Daarnaast draagt deze dag bij om anders te leren kijken naar probleemgedrag en de eigen rol en verantwoordelijkheid daarin. Aan de hand van eigen casuïstiek wordt een brug geslagen naar de werksituatie. Vanuit het Triple-C behandelhuis, de menselijke behoeften, de hechtingscirkel en de metafoor van de ijsberg, leert de medewerker onderscheid maken tussen een klacht en een probleem. Het beoogde effect is dat deze nieuwe inzichten de medewerker vaardiger maken in het aansluiten bij de behoeften van cliënten. D.w.z. de relatie in stand te houden door passende nabijheid te tonen en houvast te bieden door samen zo snel mogelijk over te gaan tot het ritme van de dag: het programma met betekenisvolle activiteiten. Het behandelsysteem wordt gestimuleerd om acties te ondernemen die voor de cliënten leiden tot het ervaren van het gewone leven.

Bron: Triple-C Systeemprogramma “het gewone leven ervaren” ASVZ 2019

Voor meer informatie over Triple-C, kijk op de website van ASVZ of neem contact met ons op.

Contactgegevens blanco

Deel dit bericht:
Sluit Menu